شبکه های اجتماعی

علت ضبط نکردنdvr

چرا بعضی وقتها دستگاهdvrنمیتواند فایلهای ضبط شده را بازپخش کند؟

چرا بعضی وقتها دستگاهdvrنمیتواند فایلهای ضبط شده را بازپخش کند؟

بازپخش نشدن فایلهای ضبط شده در دستگاهdvr و رفع عیب از آن

مشاهده مطلب