شبکه های اجتماعی

چطور نصب اسپلیت را برای یک ساختمان انجام میشود؟

  • 17 بهمن 1398
  • 8088
  • 0

به نام خدا

 

امروز قرار بود برای یک نصب اسپلیت خارج از شهر برویم،

طبق هرروز به شاگردم آقا علیرضا که الان او ماشاالله استاد شده تماس گرفتتم

وگفتم درساعت8.30بیا به دفتر که وسایل را برداریم به سرکار برویم

من بعداز اینکه صبحانه را خوردم ،لباسهایم را پوشیدم و رفتم سوار ماشین شدم واز خانه خارج شدم به سمت دفتر رفتم

به دفتر رسیدم

آقا علیرضا هم طبق همان ساعت به دفتر آمد

دفتر ما درمرکز شهر است

با آقا علیرضا ابزارهای لازم را مثل جعبه ابزار ؛دریل؛پمپ وکیوم و........را برداشتیم وبردیم داخل جعبه ماشین گذاشتیم

وبا علیرضا سوار ماشین شدیم ورفتیم خارج از شهر برای نصب اسپلیت

نصبمان در یک روستا بود

طبق رانندگی که تقریبا 45دقیقه طول کشید به روستا محل کار رسیدیم

ماشین را در گوشه ای پارک کردیم

ومن و آقا علیرضا از ماشین پیاده شدیم

علیرضا رفت درب خانه مشتری زنگ زد تا درب را باز کند

من هم جعبه ماشین را باز کردم تا ابزارها را از داخل جعبه برداریم

صاحب خانه درب را بازکرد واحوال پرسی با او انجام شد

وآمد کمک ما تا ابزارهای لازم را با ما به داخل خانه ببریم

وقتی که به داخل خانه رسیدیم ابزارها را پایین گذاشتیم

وبرای نصب اسپلیت اینکار را انجام دادیم..................

 

اول به صاحب خانه گفتم اسپلیت را به ما نشان بده تا ببینم کم وکسری ندارد

اسپلیت را بررسی کردم،پنل را چک کردیم،کنداسور،لوله های ارتباطی ودیگر وسایل.......

فقط صاحب خانه محافظی برای اسپلیت نگرفته بود که قرار شد تا وقتی که ما اسپلیت را نصب میکنم او برود ویک محافظ بگیرد

بعد شروع به کارشناسی داخل خانه کردیم که اسپلیت را در چه قسمتی از ساختمان نصب کنیم تا بیشترین بازدهی را داشته باشد

طبق بررسی که انجام دادیم جای نصب اسپلیت یا همان پنل را داخل خانه مشخص کردیم

آن قسمتی که قرار بود پنل را نصب کنیم به صاحب خانه گفتم فرش آن قسمت را را جمع کند تا وقتی که با دریل کار میکنیم خاک روی فرشها نریزد

به علیرضا گفتم نردبان را کنار دیوار ببرد برای نصب پنل برروی دیوار

به کمک علیرضا پنل را از داخل اتاق به آن قسمت که میخواستیم آن را نصب کنیم بردیم

در پشت پنل یک پایه قرار دارد که اول باید آن را باز میکردیم تا پایه را با برروی دیوار نصب کنیم

پایه را از پشت پنل با پیچ گوشتی 4سو باز کردم

و رفتم روی نردبان کنار دیوار برای نصب پایه

پایه را روی دیوار قرار دادم

به علیرضا گفتم تراز را به من بده،برای تراز کردن پایه برروی دیوار

تراز را روی پایه قرار دادم و پایه را صاف وتراز کردم

با یک پیچ گوشتی جای سوراخ های پایه را برروی دیوار علامت گذاری کردم

وبعد پایه وتراز را به علیرضا دادم وگفتم دریل را به من بده تا جای علامت ها را سوراخ کنم

شروع به سوراخ کردن جای علامت ها کردم

وقتی که سوراخ ها را با دریل زدم

دریل را به علیرضا دادم ورول پلاک ها را با چکش داخل سوراخ زدم

به علیرضا گفتم پایه و پیچ گوشتی برقی را به من بده تا پایه را با پیچ برروی دیوار محکم ببندم

پایه به دیوار نصب شد

حالا نوبت سوراخ کردن دیوار رو به بیرون هست برای عبور لوله های پنل وسیم های ارتباطی بین پنل وکندانسور

اول با مترپشت پنل آنجا که لوله ها بودند متر کردیم تا اندازه آن دقیق روی دیوار در بیاوریم

روی دیورا از آنجای که پایه نصب بود با متر اندازه گرفیم انداز تقریبا12سانتیمتر هست

به علیرضا گفتم دریل پیکوپر با مته بلند را آماده کند وروی نردبان به من دهد

شروع به سوراخکاری برروی دیوار کردم

دیورار را با مته های مختلف8.10.16.مته قلم و....روبه بیرون سوراخ کردم

سوراخ کردن دیوار به پایان رسید

بعد رفتم پایین کنار پنل لوله های پنل را که حالت خوابیده بودند صاف کردم تا به راحتی از دیوار خارج شوند

لوله آب ریز پنل هم در سمت راست بود آن را کندم ودر سمت چپ جازدم تا همراه لوله های گاز پنل به بیرون برود

بعد من سیم های ارتباطی بین پنل وکندانسور برداشتم این سیم های یک طرف آنها به پنل وصل هست

سیم ها را با خودم برداشتم وبالای نردبان بردم

و به علیرضا گفتم که پنل را به من بده

من اول سیم هارا از داخل سوراخ عبور دادم

بعد علیرضا پنل را به من داد

پنل را روی دوشم گذاشتم وکمکم سیم ها ولوله را از داخل سوراخ به بیرون دادم تا اینکه پنل را برروی پایه قرار دادم

از نردبان پایین آمدم ونگاهی به پنل کردم تا ببینم موردی یا مشکلی ندارد

خداراشکر تا اینجا نصب پنل داخل ساختمان به پایایان رسید

 

حالا رفتیم برای نصب کنداسور وارتباط لوله ها وسیم ها بین کندانسور و پنل

کندانسور روی زمین بود ومیبایست آن را به پشت بام ببریم

به صاحبخانه گفتم یک طناب بلندی بیاورد تا برای کشیدن کندانسور به بالای پشت بام

صاحب خانه طناب را آورد

طناب را به کندانسور محکم بستیم

ما با صاحب خانه 3نفر بودیم

به علیرضا وصاحب خانه گفتم شما به پشت بام بروید برای کشیدن کندانسور ومن هم از پایین آن را بالا میدهم

آنها به پشت بام رفتند

من از پایین طناب را برای آنها پرتاب کردم

طناب را گرفتند وشروع به کشیدن کندانسور به بالای پشت بام کردند من هم از پایین به آنها کمک میدادم

کندانسور به بالای پشت بام رفت

من دیگر وسایل مثل پمپ وکیوم،آچار فرانسه ها ،پیچ گوشتی ها و.... همراه خودم به بالای پشت بام بردم

در پشت بام اول با علیرضا کندانسور را جاگیر کردیم

بعد من لوله های مسی ارتباطی بین پنل و کندانسور را یک مقدار صاف کردم

یک سر لوله ای ارتباطی را اول به لوله های پنل میبندیم

علیرضا لوله ها را محکم به هم گرفت ومن هم با آچا فرانسه لوله ها را به هم محکم بستم

لوله های ارتباطی 2عدد هستند،یکی بزرگ ویکی کوچک

اول لوله بزرگ را بستیم وبعد دوباره علیرضا لوله کوچک را تنظیم کرد ومن هم با آچار فرانسه لوله کوچک را محکم بستم

وقتی که لوله های قسمت پنل را بستیم رفتیم آن قسمت لوله های ارتباطی که به شیرهای بزرگ و کوچک کندانسور ببندیم

لوله ها را یک مقدار بیشتر صاف کردیم

علیرضا اول لوله بزرگ را به شیر بزرگ کندانسور تنظیم کرد ومن هم با آچار فرانسه آن را محکم بستم

بعد لوله کوچک را به شیر کوچک کندانسور تنظیم کرد ومن آن هم محکم بستم

در ضمن آن قسمتی که لوله های ارتباطی به کندانسور بسته میشوند دو عدد شیر هستند برای بازو بست کردن گاز

وقتی که بستن لوله ای ارتباطی بین کندانسور و پنل به پایان رسید

حالا نوبت وکیوم کردن اسپلیت هست

شیلنگ پمپ وکیوم را به شیر بزرگ وصل کردم و به علیرضا گفتم برق پمپ را به سیم سیاری که بالا آورده بودیم وصل کند

پمپ روشن شد ومن روی موبایلم نگاه کردم که ببینم ساعت چند هست تا زمان وکیوم کردن لولها را اندازه بگیرم

اسپلیت 24هزار هست وبرای وکیوم کردن حداقل نیم ساعت لازم هست

ساعت را مشخص کردم

صاحب خانه قبلا یک نفر را فرستاده بود تا یک محافظی برای اسپلیت بگیرید

آن شخص محافظ را آورد

به علیرضا گفتم تا زمانی که وکیوم تمام میشود برق اسپلیت را وصل نماید

من هم سیم های ارتباطی بین پنل وکندانسور را وصل کنم

ترمینال روی کندانسور را که در بالای شیرهابود باز کردم

ترمینال شماره داشت

L.N.1.2.3و ارت

برای بستن سیم ها ، سیم هاهم  شماره دارند،شمارهای 1.2.3وسیم ارت

به همان ترتیبی که در داخل ترمینال پنل بود به کندانسور هم به همان صورت وصل میکنیم

شماره1به1شماره2به2وشماره3به3 و سیم ارت و n.lبرای برق

سیم برقی که علیرضا آورده بود دوسر آن را با سیم چین لخت کردم و به قسمتLوNوصل کردم

کابل برق 2*4بود چون اسپلیت24هزار بود

سردیگر کابل را علیرضا تا کنار کنتور برده بود ودر آنجا سیم ها را به محافظ وسر دیگر محافظ را به برق وصل کرد

من هم وقتی که سیم ها را به ترمینال کندانسور بستم،درب ترمینال را بستم

وشروع به بستن نوار عایق دور لوله ها کردم

 

نوار عایق که دور لوله بسته میشود،یکی برای نظم دادن به لوله ها ودیگری برای محافظت از لوله ها در برابر آفتاب

نوار دور لوله ها تمام شد وبا نظمی دقیق عایقگذاری شد

من هم روی ساعتم نگاه کردم ببینم زمانی که برای پمپ گذاشته بودم تا لوله ها وکیوم شوند تمام شده یا نه>

زمان وکیوم به پایان رسیده بودتقریبا همان نیم ساعت شده بود

شیلنگ وکیوم ازشیر بزرگ کندانسور باز کردم وبه علیرضا گفتم که درپایین ساختمان بود

برود داخل خانه وکنترل اسپلیت را آماده کند

چون میخواستم شیرهای گاز کندانسور را باز کنم تا گاز وارد مدار شود

علیرضا رفت داخل خانه وکنترل را آماده کرد

من هم با آچار آلن آماده باز کردن شیرها شدم

شیرها پیچ داخلی دارندکه باید با آچار آلن شیر را باز میکردیم

من آچار را آماده باز کردن کردم و علیرضا را صدا زدم

علیرضا اسپلیت را روشن کن

وسریعا شیرها را باز کردم

اول شیر بزرگ بعد شیر کوچک را باز کردم وگاز وارد مدارشد

دراینجا نصب اسپلیت به طور کامل به پایان رسید

از پشت بام آمدم پایین

ورفتم داخل خانه آنجا آموزشهای لازم را به صاحبخانه دادم

دوست عزیز این بود طریقه نصب اسپلیت برروی یک کار واقعی.

امید واردم از این مقاله لذت کافی را برده باشید

 

این ویدیو را هم درمورد نصب و کسب درآمد از اسپلیت مشاهده نمایید:

 

 

منتظرنظرت هستم

دوست عزیز میتوانید نصب وراه اندازی کولرگازی اسپلیت را به صورت100%عملی یادبگیرید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

چطور نصب اسپلیت را برای یک ساختمان انجام میشود؟

به اشتراک بگذارید

امتیاز شما به این مطلب

تعداد امتیازها: 1

کلمات کلیدی
نصب کولرگازی اسپلیت

نظرات کاربران

شما هم میتوانید نظر خود را در رابطه با این مطلب برای ما ارسال نمایید.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh

مطالب مرتبط